13nov.
14

Ajánlás a magyar szaknyelv ápolására és fejlesztésére

Ajánlás a magyar szaknyelv ápolására és fejlesztésére

Az SZVT és a MTESZ által 2013. november 14-én – a magyar nyelv hete alkalmából rendezett,

 

„A magyar műszaki szaknyelv ápolása”

 

című összejövetelen elhangzottak alapján a következő ajánlást fogalmaztuk meg.

 

Az Országgyűlés a 2011-ben hozott határozata értelmében a Magyar Nyelv Napja november 13. Ehhez kapcsolódva a magyar műszaki szaknyelv ápolása érdekében immár harmadik éve rendezünk összejöveteleket.

A legjelentősebb hungarikum a magyar nyelv. Többszörösen is az, hiszen idegen nyelvek gyűrűjében, erős külső hatások ellenére mindmáig megtartotta főbb jellegzetességeit. A magyar nyelv a legnagyobb hungarikum azért is, mert a világ magyarságának legerősebb összetartó ereje. Ne feledjük, hogy anyanyelvünk nemzeti kultúránk legfőbb hordozója.

Az összejövetelen jelenlévők és a jelenlévők által képviselt szervezetek többsége nem osztja azt a nézetet, hogy elkerülhetetlen a magyar nyelv sorvadása, és el kell fogadnunk a tapasztalt nyelvromboló folyamatokat. Belátva, hogy nem lehetséges minden egyes idegen szó helyett magyart alkotni és használni, mégis arra kell törekedni, hogy egyrészt a már meglévő és elfogadott magyar szakkifejezéseket használjuk, másrészt kíséreljük meg minden esetben az idegen szó és szókapcsolat tartalmilag is helyes magyarra fordítását, akár új szavak alkotásával is.

Az összejövetelen résztvevők a legfontosabb célokat a következőkben fogalmazták meg.

Gondolkodjunk magyarul! Az anyanyelv és a gondolkodás kölcsönösen összefügg, egyik a másikat erősíti vagy gyengíti. A nyelvi gyarmatosítás ellen úgy védekezhetünk, ha nemcsak szó szerinti tükörfordításokat készítünk az amerikai-angol műszaki és természettudományos szövegekről, hanem azokat úgy ültetjük át magyarra, ahogyan a magyar észjárás megkívánja és be tudja fogadni.

Beszéljünk érthetően, egyértelműen, szabatosan, a mindenki által ismert, magyar szerkezetű mondatok használatával. Mondandónkat röviden és lényegre törően fejezzük ki.

Kerüljük az idegen szavak használatát! Egyik legszembetűnőbb jele nyelvhasználatunk romlásának a sok felesleges idegen szó, kifejezés és mondatszerkezet, amit használunk, holott ezeket érthetően, szabatosan magyarul is lehet mondani. Az idegen kifejezések szolgai átvétele nem egyszer érthetetlenné, zavarossá teszi beszédünket és írásunkat.

Mutassunk személyes példát a helyes és szép magyar beszéd gyakorlásában! Odafigyeléssel és áldozatkészséggel sokat lehet javítani az egyes szakágak, közöttük az oktatás és a vezetéstudomány nyelvezetén.

A műszaki szaknyelv használatában az általános dagályosság és túlmagyarázás helyett (amely ma jellemzi a műszaki irodalmat, a szabványokat és egyéb írott szövegeket) szükséges az alapfogalmak, az eredeti szakkifejezések mibenlétének teljes mélységű megértése, magyar megfelelőinek megalkotása és elfogadtatása, amely csak részletekben történt meg, és sok területen mindmáig hiányzik.

A kulturális intézmények, az anyanyelvi kultúra megmentéséért és ápolásáért felelős szervezetek vezetői fordítsanak több figyelmet a szabványfordítások, a szakmai értelmező szótárak, a magyar szakszókincs (=terminológia) elkészítésének és folyamatos, szükségszerű bővítésének elvi és anyagi támogatására.

Szakmai előadások és szakkönyvek szerzői, oktatók és tanárok és általában: a közéleti szereplők igyekezzenek szabatosan, magyarul megfogalmazni és előadni ismereteiket, annak érdekében, hogy mindenki világosan értse gondolataikat, közölnivalójukat.

Az SZVT és a MTESZ meggyőződéssel vallja, hogy a magyar műszaki szaknyelv színvonala erőteljesen formálja a szakemberek gondolkodásmódját, így a szakképzés és a mérnöki munka minőségén  keresztül jelentősen hozzájárul a nemzetgazdaság sikerességéhez. Az SZVT, a KÖZTE és a MTESZ Minőségügyi Bizottsága vállalja, hogy otthont ad a kezdeményezéseknek, összefogja az önkéntes szakmai nyelvművelők tevékenységét. Kérjük és várjuk mindazoknak a jelentkezését, akik készek részt venni ebben a munkában. Kérjük és várjuk az olyan társszervezetek, szakmai egyesületek jelentkezését is, akik a maguk területén már elkezdtek hasonló nyelvápoló tevékenységet, mert egyetértve és együttesen többre juthatunk.

Ajánlásunkat megküldjük

a Magyar Országgyűlés Elnökének, a Magyar Rektori Konferenciának, a tudományos és műszaki szervezetek vezetőinek, a Magyar Tudományos Akadémia elnökének, a Magyar Mérnöki Kamara Elnökének, az MTI-nek, az államigazgatás vezetőinek,  a Magyar Szabványügyi Testület vezetőjének, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala vezetőjének, a Magyar Akkreditáció Bizottság elnökének.

 
Budapest, 2013. november 14.
 
Kiss József                 Dr. Veress Gábor       Reményi Tibor            
Lambert Győzőné      Serédi Béla                 Újhelyi Sándor
Dr. Török Bálint         Mucskai György         Dr. Fajszi Margit
Dr. Vermes Pál           Bánkuti László           Haba József
Nándorfi Gyuláné dr. Dobránszky János      Dr. Bősze Péter
Gázmár László           Földvári György         Dr. Illényi András
Horváth Barnabás      Szegner László           Dr. Horváth Tibor
Dr. Sipos Erika
 
Visszajelzéseket kérjük a kissrozse@t-online.hu címre eljuttatni.

Hozzászólások